Kinderopvang en peuterspeelzaal

Onze werkwijze

Aan de werkwijze van Freekids ligt pedagogisch beleid of opvoedkundig beleid ten grondslag.

Onze handelswijze

Binnen ons pedagogisch beleid nemen wij als uitgangspunt dat ieder kind uniek is en wordt gerespecteerd. Dit uit zich onder meer in een handelswijze waarbij kinderen:

  • Gewaardeerd en geaccepteerd worden zoals ze zijn;
  • Op een positieve manier benaderd worden waardoor ze eigenwaarde opbouwen;
  • Gestimuleerd en ondersteund worden in hun ontwikkeling, in de breedste zin van het woord;
  • Ruimte krijgen dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken;
  • De mogelijkheid krijgen zich als individu, maar ook als mens binnen een groep te ontwikkelen.

Onze werkwijze staat beschreven in ons pedagogisch beleid.